خاطرات نی نی ما محمد ماهان

محمد ماهانم مرد من روی پاهای خودش ایستاد

پسر ماهم این هفته یعنی از تاریخ چهاردهم تیرماه تونستی خودت به تنهایی قدم برداری.روز اول سه قدم روز بعد چهار قدم و دیروز خودت با ذوق 5 قدم به سمتم برداشتی امیدوارم  همیشه پر صلابت ترین و استوارترین قدم ها رو توزندگی قشنگت برداری خدایا تو تمامی قدم های پسرم کنارش باش و ازش حمایت کن.آمین یا رب العالمین ...
17 تير 1393
1